Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

Konkurss võrdse kohtlemise nõuniku ametikohale

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik otsib oma meeskonda nõunikku. Nõunik asub tööle Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuses, mis nõustab Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendamisega seotud üksusi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise nõuetes.

Nõuniku tööülesanneteks on võrdse kohtlemise ja Eesti elu edendamine; …