Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

Üle-euroopalise võrdõigusvõrgustiku liikmed kohtuvad esmakordselt Eestis

Üle-euroopalise võrdõigusorganite võrgustiku Eqiuinet seminar toimub täna ja homme esmakordselt Eestis, Tallinnas. Kahe päeva vältel jagavad eri riikide võrdõigusorganite esindajad kogemusi töö ja pereelu ühitamise headest praktikatest ja diskrimineerimise vastu võitlevate asutuste tööst rasedate ja lapsevanemate õiguste kaitsel.

Seminaril tutvustavad …