Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi pöördumine võrdse palga päeva puhul

Naiste ja meeste keskmiste palkade suur erinevus näitab Eesti ühiskonnas valitsevat ebavõrdsust, mille negatiivsest mõjust saavad peale naiste osa ka lapsed. Naiste jaoks tähendab praegu ligi 30% väiksem palk tulevikus meestest märkimisväärselt väiksemat pensioni, mis põlistab ebavõrdsuse kogu elukaare jooksul.…