Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

2015. aastal pöördus voliniku poole rohkem puudega inimesi

2015. aastal pöördus oma murega võrdõigusvoliniku poole 209 inimest. Võrdõigusvoliniku kantseleilt nõustamist küsivate inimeste arv jätkas seega ka 2015. aastal kasvamist. Tooni andsid lapsevanemate küsimused oma õiguste kohta, neist suurem osa oli seotud lapsehoolduspuhkuselt naasmisega. Nähtavalt rohkem kui varasemalt oli …