Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

Konkursiteade – Puuetega inimeste õiguste nõunik (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutab välja konkursi puuetega inimeste õiguste nõuniku värbamiseks lapsehoolduspuhkuse ajaks. Otsime inimest, kes sooviks areneda koos meiega ja südamest aidata eriliste vajadustega inimesi nende põhiõiguste kaitsel.

Puuetega inimeste õiguste nõuniku tööülesanneteks on:

    Võrdõigusvoliniku kantseleisse