Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

Eesti peaks seadma eesmärgiks tsiviilelanikkonna kaitse, eriti naiste ja laste kaitset juba sõjalises baasõppes

Seoses Eesti NATO Ühingu tänase ümarlauaga ja NATO peasekretäri eriesindaja Marriët Schuurmani visiidiga Eestisse rõhutas võrdõigusvolinik Liisa Pakosta, et ÜRO resolutsiooni „Naised, rahu ja julgeolek“ näol on tegemist väga olulise dokumendiga.

„2013. aasta uus kaitseväeseadus tõi Eesti maailma eesrindlike riikide …