Naiste ja meeste võrdõiguslikkus
Naiste ja meeste võrdsus on saavutatud, kui naised ja mehed on võrdsed nii õigustelt kui ka tegelike võimaluste poolest nende elu erinevatel ajahetkedel.
Võrdne kohtlemine
Kõigil inimestel on võõrandamatu inimväärikus ja õigused. Seaduse ees on kõik võrdsed. Kedagi ei või kohelda halvemini tema soo, rahvuse, nahavärvuse, vanuse, puude, usundi, veendumuste või seksuaalsuse tõttu.
Soolõime
Sooline võrdõiguslikkus on põhimõte, mis puudutab kõiki eluvaldkondi. Riigivalitsemisel ja poliitika kavandamisel tuleb pidada silmas sugude võrdsuse eesmärki. See tähendab, et mõlema soo olukorda, huve, kogemusi ja vajadusi võetakse arvesse.

Ei pea olema gei, et seista vastu homofoobiale

Võrdõigusvolinik Mari –Liis Sepper ütles rahvusvahelisel homofoobiavastasel päeval, et sallivuse suurendamine võiks olla meie ühine eesmärk.

„Selleks et seista vastu vaenulikule suhtumisele geide ja lesbide vastu, ei pea ise olema gei. Meie kõigi võimuses on kutsuda korrale neid, kes väljendavad …