Võrdõigusvolinik tõhustas abi diskrimineerimise läbi kannatanutele

17.06.2013

Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper esitles täna Riigikogu põhiseaduskomisjonile voliniku 2012. aasta tegevuse aruannet. 2012. aastal oli võrdõigusvoliniku prioriteet osutada mitmekülgsemat ja tulemuslikumat õigusabi diskrimineerimise läbi kannatanutele.

„Inimeste teadlikkus oma õigustest, sh sellest, mis on sooline diskrimineerimine ja diskrimineerimine lapsevanemaks olemise tõttu, paraneb tasapisi. Samuti teab üha rohkem inimesi, kuhu pöörduda oma murega, kui kahtlustatakse ebavõrdset kohtlemist,“ sõnas Sepper.

2012. aastal tegid võrdõigusvolinik ja tema nõunik pingutusi, et pakkuda mitmekülgsemat, kiiremat ning tulemuslikumat õigusabi diskrimineerimise läbi kannatanutele. Volinik aitas tema poole pöördunud inimestel koostada avaldusi töövaidluskomisjoni ja hagisid kohtusse. 2012. aastal võideti mitmeid vaidlusi, kus diskrimineerimise põhjuseks oli lapsevanemaks olemise või perekondlike kohustuste täitmise fakt. „Oluline on ka välja tuua, et meedias avalikustatud ebavõrdsuse juhtumid leidsid positiivse lahenduse osaliselt avaliku huvi ja hukkamõistu tõttu. See tähendab, et soolise võrdõiguslikkuse seaduse või võrdse kohtlemise seaduse rikkumine ei ole enam avalikkuse jaoks vastuvõetav,“ märkis Sepper.

Samas on endiselt probleemiks see, et diskrimineerimisevaidluses on kannatanu nõrgem pool, kelle võimalusi seista oma õiguste eest piiravad hirm tööandja tagakiusamise ees, õigusrikkumiste eest väljamakstavate hüvitissummade väiksus ning oht, et kohtuasja kaotamise korral tuleb maksta kinni ka vastaspoole õigusabikulud. „Võrdõigusorgani ülesanne on muu hulgas seista selle eest, et kannatanu ei jääks oma murega üksi. 2012. aastal alustatud lähenemine, et aitame inimestel otse töövaidluskomisjoni või kohtusse pöörduda, jõuab loodetavasti järgnevatel aastatel uuele tasemele – keerulisemates asjades on kavas võtta kannataja esindamine vaidluses enda peale, vahendeid on ka selleks, et võtta kannatanule kohtus esindamiseks advokaat,“ lisas Sepper.

Eelmisel aastal esitati võrdõigusvolinikule ligi 400 pöördumist. Neist 95 olid kaebused ja selgitustaotlused konkreetset inimest või inimgruppi puudutava ebaõigluse ja ebavõrdsuse asjus. Tavapärasest rohkem oli möödunud aastal meessoost avaldajaid. Võrdõigusvolinik tuvastas diskrimineerimise 11 juhul.

2012. aastal jätkus voliniku töö soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuetest teavitamisega, mh koolitas volinik tööandjate esindajaid, avaliku sektori personalitöötajaid ning juriste. Volinik esines kokku 22 koolitusel, seminaril või konverentsil ettekande või kõnega. Võrdõigusvoliniku ja Sotsiaalministeeriumi koostöös ilmus trükis raamat „Riigieelarve naistele ja meestele. Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris“, mis käsitleb eelarvestamise protsessis naiste ja meeste vajadustega arvestamist. Raamatut esitles volinik Riigikogu rahanduskomisjonis, ministeeriumides ning kohtumisel riigikontrolöriga.

Võrdõigusvoliniku iga-aastane aruanne annab ülevaate voliniku tegevusest, käsitleb voliniku uuritud diskrimineerimisjuhtumeid ning voliniku ettevõtmisi õigusteadlikkuse tõstmisel.