Tööd alustab ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

12.03.2015

Võrdõigusvoliniku kantselei juurde loodi Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus, mille ülesanne on nõustada ja koolitada tõukefondidest toetusi jagavaid asutusi.

Keskuses asub tööle kaks töötajat, kelle ülesanne on aidata kaasa, et ministeeriumid kasutaks struktuurivahendeid naiste ja meeste võrdsuse saavutamiseks, et tagatud oleks juurdepääs puuetega inimestele ning kedagi ei diskrimineeritaks.

Nimelt peavad Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014-2020 struktuuri- ja investeerimisfondide raha kasutamist ja toetuste jagamist korraldavad asutused oma tegevusega aitama kaasa meeste ja naiste võrdsuse saavutamisele ja hoiduma diskrimineerimisest. Kompetentsikeskuse loomine on vajalik selleks, et Eesti riik oleks võrdõiguslikkuse küsimustes tõukefondide vahendite kasutamise planeerimisel, kasutamisel ja seirel asjatundlikum.

Lisaks nõustamisele hakkab kompetentsikeskus jagama vajalikku informatsiooni ja pakkuma koostöös Rahandusministeeriumiga koolitusi.

Kompetentsikeskuse tegevust rahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.