Võrdõigusvolinik uurib ministeeriumidelt taas puudega inimeste töötamise võimaluste kohta

24.08.2015

Võrdõigusvolinik päris ministeeriumidelt ja põhiseaduslikelt institutsioonidelt aru selle kohta, kuidas nad on taganud puudega inimestele võimalused nende juures töötada ja karjääri teha.

Ministeeriumide puhul on tegemist kordusküsitlusega, mille eesmärk on selgitada, milliseid positiivseid muutusi on viimase kahe aasta jooksul puudega inimeste ligipääsu tagamisel toimunud. Põhiseaduslikud institutsioonid said küsimustiku esimest korda.

„Ministeeriumidel on olnud kaks aastat aega luua oma ruumides ja töökorralduses tingimused, et erivajadustega inimesed saaksid ennast avalikus sektoris teostada. Nüüd uurime, kas seda on ka tehtud,“ sõnas võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper.

Võrdõigusvoliniku kantselei küsimused puudutavad hoonete ligipääsetavust ratastoolis või liikumispuudega inimestele ja töökeskkonna kujundamisel puudega inimeste vajaduste arvestamist. Samuti uuris volinik, kui palju on puudega inimesi töötajate seas ning kas asutused julgustavad puudega inimesi kandideerima, andes teada, et on valmis kohandama töökohta sobivaks erivajadusega töötajale. Volinik küsis ka selle kohta, kas asutuste veebilehti saavad kasutada teiste seas vaegnägijad.

Võrdõigusvolinik viis ministeeriumide seas küsitluse puudega inimeste töötamise võimaluste kohta läbi ka 2013. aastal. Siis selgus, et enamik ministeeriume ei ole töökeskkonda kujundades võtnud eraldi arvesse puuetega inimeste vajadusi. Liikumispuudega inimesed ei pääsenud toona kõrvalise abita mitme ministeeriumi hoonesse, puudusid programmid ja piisavad teadmised erivajadustega inimeste värbamiseks ning töötajaskonnas oli kõikide ministeeriumide peale vaid kaks puudega inimest.

Võrdõigusvolinik andis 2013. aastal ministeeriumidele mitmeid soovitusi. Ta soovitas tagada puuetega inimestele takistusteta juurdepääsu hoonele ja liikumise hoone sees, tagada puudega töötajatele paindlikud töövormid, kujundada töökeskkond lähtuvalt universaaldisaini põhimõtetest, koostada tegevuskava puudega inimeste värbamiseks ning anda töökuulutustes teada, et kandideerima on oodatud ka puudega inimesed.

Vaata 2013. aasta küsitluse kokkuvõtet.