Konkurss võrdse kohtlemise nõuniku ametikohale

18.11.2015

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik otsib oma meeskonda nõunikku. Nõunik asub tööle Ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuses, mis nõustab Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendamisega seotud üksusi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise nõuetes.

Nõuniku tööülesanneteks on võrdse kohtlemise ja Eesti elu edendamine; õigusaktide analüüs ja hindamine; ametnike nõustamine ja koolitamine, sh koolitusprogrammide koostamine; koostöö ja avatuse edendamine ning info- ja juhendmaterjalide koostamine ja levitamine.

Töö on täisajaga, ametniku teenistussuhe on tähtajaline ja kestab kuni 31.12.2020, töökoht asub Tallinnas. Brutotöötasu on kuus 1494 eurot. Tööle asumist ootame esimesel võimalusel.

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning peab oluliseks töökollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende perekondlikust seisust, soost, soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast ja veendumustest, vanusest või puudest. Võrdsete kandidaatide korral eelistatakse alaesindatud soost kandidaati. Voliniku kantselei tööruumid on ligipääsetavad ratastoolis inimesele. Vajadusel kohandatakse töökoht ja -vahendid sobivaks erivajadustega töötajale.

Palume saata oma kandideerimisdokumendid 17. detsembriks  2015.

Loe täpsemalt konkursi tingimuste kohta.