Konkursiteade – Voliniku nõunik (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

12.09.2016

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik kuulutab välja konkursi voliniku nõuniku värbamiseks tähtajaliselt lapsepuhkusel oleva ametniku asendamise ajaks. Otsime inimest, kes sooviks areneda koos meiega ja südamest aidata inimesi nende põhiõiguste kaitsel. Töötamine on võimalik nii täis- kui ka osakoormusega, teatud juhtudel isegi õpingute kõrvalt.

Voliniku nõuniku tööülesanneteks on:

  • Võrdõigusvoliniku arvamuste, seisukohtade ja muude vajalike dokumentide ning kirjavastuste ettevalmistamine;
  • Võrdse kohtlemise alaste teabepäringutele vastuste koostamine;
  • Dokumendihaldus.

Edukas kandidaat peaks:

  • Olema õigusalase kõrgharidusega (magistrikraad või selle omandamine);
  • Valdama kõrgtasemel (C1) eesti keelt ja väga heal tasemel (B2) vähemalt ühte võõrkeelt, eriti on oodatuid vene ja/või inglise keele oskajad;
  • Olema valmis vastutama tööülesannete tulemusliku täitmise eest individuaalselt.
  • Olema avatud, salliv, analüüsivõimeline, kohusetundlik ja organiseeritud.
  • Olema oma isiksuseomadustelt täpsust hindav, tähtaegadest kinni pidav, korrektne ning hea suhtlemisoskuse ja meeskonnatööks vajalike omadustega.

Töö võib olla ka osakoormusega juhul, kui selline lahendus sobib töötajale paremini. Töökoht asub Tallinnas. Töötasu kogusuurus sõltub sobivale kandidaadile sobivast osakoormuse määrast, arvestuslik tunnitasu jääb vahemikku 8 – 9,5 €  eurot (bruto).

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning peab oluliseks töökollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest.

Voliniku kantselei tööruumid on ligipääsetavad ratastoolis inimesele. Vajadusel kohandatakse töökoht, – korraldus ja –vahendid sobivaks erivajadustega töötajale. Juhul, kui konkursi  lõppvoorus on võrdsete kvalifikatsiooninäitajatega kandidaadid, eelistatakse erivajadustega kandidaati ja / või meessoost kandidaati (alaesindatud soost kandidaati).

Kandideerimiseks tuleb saata 28. septembriks 2016  voliniku kantseleisse (digitaalselt) allkirjastatud elulookirjeldus ning kuni ühe A4 lehekülje pikkune motivatsioonikiri. Dokumendid saatke palun e-kirjaga aadressile liisa.pakosta@svv.ee või posti teel aadressile Võrdõigusvoliniku kantselei, Endla 10a, 10142, Tallinn, ümbrikul märksõnaga „konkurss“. Lisainformatsioon: Liisa Pakosta (liisa.pakosta@svv.ee, tel: 5026191).