Abimaterjalid

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalneKompetentsikeskus koostab abimaterjale ministeeriumidele, mis töötavad välja toetuse andmise tingimused, rakendusüksustele, mis korraldavad toetuste taotlemist ja toetuse taotlejatele
ja saajatele.  Koostatud on järgmised abimaterjalid:

 1. Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate meetmete analüüsimine ja seoste loomine võrdsete võimaluste edendamisega
 2. Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine toetuse andmise tingimustes – kontrollküsimustik rakendusasutustele ja -üksustele
 3. Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine taotlusvormi täitmisel – juhend avatud taotlusvoorus taotlejale
 4. Võrdne kohtlemine projektides – juhend võrdse kohtlemise põhimõtete järgimiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides
 5. Sooline võrdõiguslikkus projektides – juhend soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete järgimiseks ÜKP fondide rahastatud projektides
 6. Puudega inimeste ligipääsetavuse tagamine projektides – juhend puudega inimeste ligipääsetavuse tagamiseks Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rahastatud projektides
 7. Soolise mõõtme lõimimine Horisont 2020 projektides
 8. Kuidas teha ettekanded kättesaadavaks erivajadustega inimestele?
 9. Ligipääsetava sündmuse kontrollnimekiri
 10. Teabematerjalide koostamine – Kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi? Käsiraamat.
 11. Как избежать использования стереотипов и предрассудков при подготовке информационных материалов? Руководство

Vaata lisaks soolõime teemalehti.

Lisainfot ligipääsetavuse kohta leiab ka SIIA SAAB veebilehelt.

 

Abimaterjale tuleb juurde ja uued abimaterjalid leiab alati meie kodulehelt.