Koolitused

EL_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalneKompetentsikeskus viib koostöös Rahandusministeeriumiga läbi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetega arvestamise koolitusi.

2015. aastal toimunud koolitused:

8. oktoober 2015 Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine+

EL struktuurivahendite kasutamise perioodi 2014+ avatud taotlusvoorude ettevalmistamisel ja läbiviimisel

Koolitusel osalesid rakendusasutuste ja rakendusüksuste ametnikud, kes tegelevad toetuse andmise tingimuste ja korra väljatöötamisega, avatud taotlusvoorude ettevalmistamise, läbiviimise ning seirega. Koolituse täiendas avatud taotlusvoorude ettevalmistajate ja elluviijate teadmisi ja oskusi võrdsete võimaluste läbiva teemaga (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest) arvestamises.

Koolituse materjalid

21. oktoober 2015 Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsete võimaluste tagamisele?

Koolitusel osalesid rakendusasutuste ja rakendusüksuste ametnikud, kes tegelevad muuhulgas projektide hindamiskriteeriumite – ja metoodika väljatöötamisega, hindajate valiku ja nõustamisega. Koolituse raames täiendasid osavõtjad teadmisi võrdsete võimaluste läbiva teema (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest) kokkupuutepunktidest ja edendamise eesmärkidest ning võimalustest erinevates valdkondades ning oskusi hinnata projektide panust võrdsete võimaluste läbivasse teemasse.

Koolituse materjalid

2016. aastal toimunud koolitused:

16.08.2016 soolise võrdõiguslikkuse edendamise teemalise töötoa läbiviimine Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatud teaduse populariseerijate suvekoolis miks.ee.
Koolituse ettekandes rääkisime sellest, kuidas õpikeskkond soolist identiteeti kujundab ja kuidas stereotüüpseid arusaamasid märgata? Arutasime ka seda, mida teha, et LTT erialadel oleks parem sooline tasakaal.

Päevakava: http://www.miks.ee/teaduse-populariseerijatele/

Ettekande materjalid

27.10.2016 koolitus struktuurifondide hindamiste juhtkomisjoni liikmetele võrdsetele võimalustele avalduva mõju hindamistest.

Ettekande materjalid