Näide 1: programm EXIST

Programm EXIST. „Start-up culture” (hindamise tulemus –1).

Programm jagab stipendiume üksikisikutele ja uurimisgruppidele. Vastavalt 2010. aastal tehtud kvantitatiivsele analüüsile oli naiste osalusprotsent programmis 14,9% ja programmi eelarvest eraldati naistele 16%.

Programm toetab ülikoole start-up’ide edendamisel väljaspool ülikooli kui alternatiivset karjäärivõimalust. Programmi eesmärk oli koostada ülikoolile ettevõtlikkuse arendamise strateegia. Programm oli orienteeritud pigem tehnoloogia start-up’ide loomisele.

Peale projektide valikukriteeriumide ei sisaldanud ükski programmi dokument selget viidet meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamisele. Puudusid konkreetsed soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid. Programmi eesmärki – tehnoloogiale orienteeritud start-up’ide arvu suurendamine – oli nimetatud panustamiseks rakenduskava eesmärkidesse. Sotsiaalteaduse valdkonna jmt erialade start-up’ide rahastamist ei olnud eesmärkides mainitud. Kuna mehed kalduvad rohkem valima tehnoloogilisi erialasid ja naised rohkem sotsiaalvaldkonna erialasid, siis on tõenäoline, et mehed võidavad sellest programmist rohkem kui naised.

Võttes arvesse soolist jaotust tudengite arvus ja tehnilistel erialadel ülikooli lõpetajate hulgas ning naiste ja meeste osakaalu start-up-ettevõtetes üldiselt, tuleks programmis rakendada naistele suunatud erimeetmeid, et edendada start-up’ide loomist naiste hulgas ja aidata sellega kaasa soolise lõhe vähendamisele ettevõtluses.

Teavitustöös ei olnud samuti soolist aspekti arvesse võetud. Näidetes domineerisid mehed. Programm mainis küll sihtgrupina nii naisi kui ka mehi, kuid programmi tutvustavad materjalid seda ei toetanud. Intervjuu projektijuhiga jättis samuti mulje, et soolist võrdõiguslikkust kui läbivat eesmärki ei ole süstemaatiliselt ja teadlikult arvesse võetud. Positiivsena võib tuua seda, et mõni projekt keskendus töö- ja pereelu ühitamise teemale. Kuna naiste ja meeste stardipositsioon start-up’ide valdkonnas on erinev, siis on tõenäoline, et programmiga säilitatakse olemasolevat soolist lõhet.

Programmi orientatsioon on selgelt suunatud meestele ja seda orientatsiooni toetavad ka programmi teavitusmaterjalid. Seega võib öelda, et tõenäoliselt on programmil soolise võrdõiguslikkuse edendamisele negatiivne mõju.