Näide miinimumnõuete kehtestamisest ESF projektide valikul

 

Miinimumstandardi rakendamine Poola ESF 2007–2013 programmis projektide valikul

Projekti taotluses on esitatud soolise aspekti lõimimise sisaldumise kohta kuus küsimust, millele tuleb vastata jah- või ei-vormis, kusjuures taotluse rahuldamiseks peab vähemalt kahele küsimusele olema vastatud jaatavalt.

1. Kas projekti vajalikkuse põhjendus sisaldab analüüse meeste ja naiste olukorra ja vajaduste kohta, mis vastavad projekti sekkumise valdkonnale ja/või ulatusele, ja mis toovad nähtavale soolise ebavõrdsuse olukordi?

Jah – Ei

2. Kas meeste ja naiste olukorra analüüsides on kvantitatiivseid andmeid, mis osundavad soolise ebavõrdsuse puudumisele projekti sekkumise valdkonnas?

Jah – Ei

3. Kas sugude kaupa esitatud andmed, mida kasutatakse projekti vajalikkuse põhjenduses, on seotud projekti ulatuse ja projekti sekkumise valdkonnaga?

Jah – Ei

4. Kas planeeritud projekti tegevused on suunatud projekti sekkumise valdkonnas ja/või ulatuses esineva soolise ebavõrdsuse vähendamisele ja/või meeste ja naiste erinevate vajaduste arvestamisele?

Jah – Ei

5. Kas projekti kavandatavad tulemused on esitatud sugupoolte kaupa ja näitavad, millist mõju projekti tegevused avaldavad meeste ja naiste igapäevaelule projekti sekkumise ulatuse ja valdkonna piires?

Jah – Ei

6. Kas projekti juhtimises järgitakse soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet?

Jah – Ei