Kuidas vältida diskrimineerimist?

Diskrimineerimist põhjustavad negatiivsed hoiakud, eelarvamused, iganenud soorolli stereotüübid ning seaduste mittetundmine.  Ajaloolised võimusuhted ja allutamispraktikad (seksism,  naiste õigusetu olukord jne) mõjutavad inimeste hoiakuid ja käitumist ka nüüdisajal, seetõttu on oluline kõneleda naiste ja meeste võrdõiguslikkusest ning soolise diskrimineerimise keelust.

Teadmatus, hirm muutuste ja uuenduste ees (eelarvamuste põhjustaja), madal õigusteadlikkus ja vähene tähelepanu võrdõigusküsimustele aitavad ebavõrdsusel püsida ning soodustavad soolist diskrimineerimist. Diskrimineerimist saab vältida teadlikkuse tõstmisega ning kohase reageerimisega ebavõrdse kohtlemise juhtumitele. Iga inimese ülesanne on teada oma õigusi ja kohustusi ning austada teiste inimeste vastavaid õigusi. Inimesed, kelle võimuses on mõjutada teisi inimesi, nt tööandjad, seadusandjad, poliitikakujundajad, peavad eriti tähelepanelikult jälgima, et ei kohtleks otsuste tegemisel kedagi tema sooga seonduvalt ebasoodsamalt.

Iga inimene saab diskrimineerimise vältimiseks teha järgmist:

  • viia ennast kurssi sugude võrdsuse põhimõtte ja seadusjärgsete õigustega, sh soolise diskrimineerimise keeluga soolise võrdõiguslikkuse seaduses;
  • analüüsida ennast võimalike negatiivsete hoiakute või sooliste stereotüüpide osas;
  • järgida rangelt õigusnorme (eelkõige soolise võrdõiguslikkuse seadus ja tööõigusnormid);
  • astuda välja endale või teisele inimesele osaks saanud ebaõigluse või õiguste rikkumise vastu.

Organisatsiooni tasandil peaks lähtuma järgmisest:

  • analüüsida tuleks organisatsioonis käibel olevaid personalipraktikaid, otsustamise ja muid protsesse, et tagada naiste ja meeste võrdne kohtlemine (nt kas edutamisel on naistel ja meestel võrdsed võimalused);
  • sugude võrdsuse põhimõttest peaks koolitama juhte ja personalitöötajaid;
  • töö- ja otsustusprotsessid peavad olema läbimõeldud ja läbipaistvad (võimalusel kirjalikult kirjeldatud), et vältida ebavõrdset kohtlemist või ebavõrdsuse taastootmist;
  • töötajaid või liikmeid peab teavitama nende õigustest ja võrdõiguslikkuse olukorrast organisatsioonis.