Näiteid otsustest, mis aitavad kaasa ebavõrdsuse säilitamisele

  • Ettevõtetele kasvutoetuste jagamisel seatakse abikõlblikkuse tingimuseks, et ettevõtte müügitulu peab ületama teatud alammäära. Kui müügitulu alammäära suurus on jõukohane ainult keskmise suurusega või suurettevõtetele, siis välistab see tingimus toetuse taotlejatena suurema osa naiste loodud ettevõtetest, mis tegutsevad peamiselt mikro- ja väikeettevõtetena ning mille müügitulu jääb reeglina kehtestatud alampiirist allapoole. Seega halvendab tingimus naissoost ettevõtjate võimalusi toetust saada.
  • Noore taluniku stardi- või investeerimistoetuse taotlemisel peab viis aastat pärast toetuse saamist talu käive olema sama suur kui toetuse summa. Skeem ei arvesta võimalusega, et naistalunik võib vahepeal lapse saada ja ei suuda aktiivselt ettevõtlusega tegeleda.
  • Töö ja pereelu ühitamise meetmete kavandamisel nähakse sihtgrupina ainult naisi.
  • Täis- ja osaajaga töötajatele kehtestatakse erinevaid töötingimusi (osaajaga töötajate hulgas on rohkem naisi, eriti väikelaste emasid, kelle tunnipalk võib olla väiksem täistööajaga töötaja tunnipalgast või tal puudub õigus teatud soodustustele, privileegidele vms). Näiteks on uuringutest selgunud, et tööandjad võimaldavad osaajaga töötajatel harvem osaleda erialastel täienduskoolitustel.