Voliniku ettekandeid avalikel üritustel 2008

08.01.2008  kohtumisel korp! Vironia vilistlaskogu liikmetega.

03.04.2008  õiguslik olukord Eestis Eesti ja Prantsusmaa mestiprojekti “Meeste ja naiste võrdõiguslikkus – tõhusate ja jätkusuutlike ettevõtete põhimõte ja eesmärk” seminaril “Sooaspekt ettevõtte ärimudelis: Millist kasu saab ettevõte naiste ja meeste vahelise võrdsuse põhimõtte järgimisest?”

17.04.2008  seaduste mõju tööhõivele ja võrdsele kohtlemisele projekti “We Friends” lõpukonverentsil “Aitame kaasa naiste tööhõive paranemisele”.

29.04.2008 projektist “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsustes” kohtumisel Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuses.

14.-16.05.2008 kuidas ära tunda soolist diskrimineerimist? Eesti ja Prantsusmaa mestiprojekti “Meeste ja naiste võrdõiguslikkus – tõhusate ja jätkusuutlike ettevõtete põhimõte ja eesmärk” seminaridel “Sooline (eba)võrdsus: ettevõtte kulud ja tulud”.

15.05.2008  prostitutsiooni puudutav õiguslik olukord meil ja mujal Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi korraldatud koolitusel “Prostitutsioonist Eestis juristi vaatenurgast“.

20.05.2008  kohtumisel Sisekaitseakadeemia personali süvaõppe tudengitega.

05.06.2008  “Gender Equality in Estonia” kohtumisel õpetajatega Islandilt.

07.06.2008 projektist “Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kohalikes omavalitsustes”kohtumisel Eesti Naisteühenduste Ümarlaua esindajatega.

11.06.2008 “Main responsibilities: handling applications and promoting gender equality” MTÜ QUIN-Estonia korraldatud kohtumisel naistega Moldovast.

08.07.2008  Kokkuvõte Soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku avaüritusel.

07.08.2008 Sootundlik eelarve kui soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise töövahend kohalikes omavalitsustes Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse korraldatud seminaril “Sootundlik lähenemine kohalike omavalitsuse eelarvete koostamisele”.

07.10.2008 Naiste ja meeste võrdsed / ebavõrdsed võimalused tööturul Eesti Ametiühingute Keskliidu korraldatud konverentsil “Väärika töö päev”.

13.10.2008 Soolise võrdõiguslikkuse põhimõttest ja voliniku tööst loengul Audentese Rahvusvahelises Ülikoolis.

14.10.2008 Principle of gender equality and work of the commissioner loengul Audentese Rahvusvahelises Ülikoolis.

26.10.2008 MTÜ Tegusad Eesti Noored (TEN) korraldatud Euroopa Noorteparlamendi  9. Eesti Rahvuslikul Sessioonil.

19.11.2008  Naiste ja meeste võrdsed / ebavõrdsed võimalused tööturul Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liidu V usaldusisiku päeval.

21.11.2008 Võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine Eestis soolise võrdõiguslikkuse voliniku tegevuse näitel Inimõiguste Teabekeskuse korraldatud rahvusvahelisel seminaril “Vähemusrahvuste õigused, kodanikuühiskond ja diskrimineerimisvastase võitluse aktuaalsed probleemid”.

03.12.2008 Olukorrast Eestis Naiskogu Kadri ja Eesti Transpordi ja Teetöötajate Ametiühingu korraldatud konverentsil “Mehed – naised, töö ja palk”.

09.12.2008 Euroopa Komisjoni korraldatud soolist võrdset kohtlemist toetavate institutsioonide (nn equality bodies) teisel aastakohtumisel Brüsselis.

10.12.2008  Soolisest võrdõiguslikkusest Akadeemia Nord korraldatud ÜRO inimõiguste deklaratsiooni 60. aastapäevale pühendatud konverents-ümarlaual “Demokraatia ja inimõigused”.

10.12.2008  Eesti tööalase soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku tutvustus Rahvastikuministri Büroo korraldatud seminaril “Töötajasõbralikkus ja kasumilikkus?”.

12.12.2008  Naiste / meeste võrdsed / ebavõrdsed võimalused tööturul Eesti Ametiühingute Keskliidu korraldatud naiskoolitusel.

15.12.2008 Eesti ja naabermaade kogemused soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisest kohalikul tasandil
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu korraldatud seminaril “Hea valitsemise tava ja sootundlikud eelarved kohalikes omavalitsustes”.

17.12.2008 Naiste ja meeste võrdse kohtlemise nõue ja soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustus kohaliku omavalitsuse jaoks Soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetodid ja vahendid kohalikul tasandil
Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutuse korraldatud koolitusel Harjumaa kohalike omavalitsuste ametnikele ja volikogu liikmetele soolise võrdõiguslikkuse aspekti integreerimiseks kohaliku tasandi otsustesse ja kohaliku elukvaliteedi parandamiseks.