Voliniku ja kantselei töötajate ettekandeid avalikel üritustel 2014

8.01.2014 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi avalik loeng „Kasu ja uuenduslikkus võrdõiguslikkusest“ Hiiu maavalitsuses maakondliku nõustamise raames.

9.01.2014
 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi loeng „Kasu ja uuenduslikkus võrdõiguslikkusest“ Kuressaare linnavalitsuses maakondliku nõustamise raames.

23.01.2014 võrdõigusvoliniku kantselei koolitus järgmisel struktuurivahendite perioodil 2014+ Euroopa Sotsiaalfondist  toetatavate programmide kirjutajatele. Koolituse jagati teadmisi teadmisi sellest, kuidas  programmide koostamisel arvestada meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja vältida diskrimineerimist.  Koolitajateks olid võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper, soolise võrdõiguslikkuse spetsialist Liivi Pehk, EIGE soolise võrdõiguslikkuse ekspert Eestis Ülle- Marike Papp ja Sotsiaalministeeriumi sotsiaalpoliitika info ja analüüsi osakonna analüütik Marju Raju.

25.01.2014 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Kuidas edasi püüdlustega sugude võrdsusele 2014-2020?“ Eesti Naisteühenduste Ümaralaua 10. aastapäeva konverentsil Tallinna Ülikoolis, kus ta võttis osa ka paneeldiskussioonist.

29.01.2014 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Promoting Gender Equality through Empowerment and Mainstreaming“ kohtumisel Norra laste-, noorte- ja pereasjade direktoraadi esindajatega.
31.01.2014 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ettekanne „Võrdsest kohtlemisest, diskrimineerimisest, stereotüüpidest“ loengu raames Tallinna 32. Keskkoolis.

26.02.2014 Võrdõigusvoliniku kantselei koolitus Tööinspektsiooni tööinspektor-juristidele. Koolitajateks olid võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ja võrdõigusvoliniku nõunik Hille Naaber. Koolitusel räägiti, kuidas tunda ära diskrimineerimist ning analüüsiti lähemalt raseduse ja lapsevanemaks olemise tõttu diskrimineerimise juhtumeid.

11.03.2014 võrdõigusvoliniku kantselei seminar „Kuidas luua soolõime koolitussüsteemi avalikus sektoris?“. Seminaril andsid teiste seas oma teadmisi edasi Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolise võrdõiguslikkuse ekspert Indre Mackeviciute ja Saksamaa Liitvabariigi ESF soolise võrdõiguslikkuse agentuuri sotsioloog dr Irene Pimminger.

17.03.2014 võrdõigusvoliniku kantselei koolitus poliitikauuringute keskuse Praxis töötajatele. Koolitajateks olid võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper, soolise võrdõiguslikkuse spetsialist Liivi Pehk ning EIGE soolise võrdõiguslikkuse ekspert Eestis Ülle-Marike Papp. Koolitusel käsitleti nii soolise võrdõiguslikkuse kui ka võrdse kohtlemise temaatikat poliitika kujundamisel ja mõjude hindamisel.

25.03.2014 võrdõigusvoliniku kantselei koolitus Tööinspektsiooni töövaidluskomisjonide juhatajatele. Koolitajateks olid võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ja voliniku nõunik Hille Naaber. Koolitusel räägiti, kuidas tuvastada ebavõrdset kohtlemist ning lahendada diskrimineerimisvaidlusi.

2.-4.04.2014 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales Pariisis OECD ülemaailmsel riigivalitsemise foorumil, mis keskendus naiste esindatusele avaliku sektori juhtivatel positsioonidel. Sepper osales 4. aprillil toimuval paneelistungil, kus kõneldi tugisüsteemidest riigiasutustele, mis aitavad lõimida soolist aspekti valitsemisse ning kujundada sootundlikke poliitikaid. Ühtlasi  räägiti järelevalve mehhanismidest, mis seisavad hea selle eest, et valitsused täidaksid oma kohustust tasanda soolist ebavõrdsust.

10.04.2014 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales Eesti Politsei Naisühenduse üldkoosoleku järgsel paneeldiskussioonil, millega tähistati 85 aasta möödumist esimese naispolitseiniku teenistusse astumisest aastal 1929.

11.04.2014 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper rääkis Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas Tallinnas I kursuse üliõpilastele võrdõigusvoliniku tööst ning Eesti inimõiguste kaitse süsteemist.

28.04.2014 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi avalik loeng „Kasu ja uuenduslikkus võrdõiguslikkusest“ Valgamaa Puuetega Inimeste majas maakondliku nõustamise raames.

21.05.2014 võrdõigusvoliniku nõunik Hille Naaber pidas loengu „Diskrimineerimine tööelus“ Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õpilastele.

2.06.2014 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales OMA Festivali avamisel esinedes tervitusega. Oma Maailma Avardamise Festival on LGBT (lesbi, gei, bi, trans) solidaarsus- ja kultuurinädal, mis seisab vaba ja hooliva ühiskonna eest. Festivali korraldas Eesti LGBT Ühing koostöös Baltic Pride’iga.

10.06.2014 Võrdõigusvoliniku kantselei soolise võrdõiguslikkuse nõunik Liivi Pehk osales Sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna korraldataval soolõime koolitusel struktuurivahendite uue perioodi meetmetega seotud riigiametnikele, kus ta rääkis soolõime rakendamisest.

13.08.2014 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper kohtus Georgia ombudsmani esindajaga Samtskhe-Javakheti piirkonnas Armen Marangozyaniga ning Georgia delegatsiooniga. Kohtumisel tutvustas Mari-Liis Sepper võrdõigusvoliniku tööd ning rääkis Eesti kogemustest soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Georgia delegatsioon viibis Eestis Välisministeeriumi Arengukoostöö rahastatava projekti „Kodanikuühenduste arendamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine Samtskhe-Javakheti piirkonnas“ raames. MTÜ Kodanikukoolituse elluviidav  projekt aitab Samtskhe-Javakhetis elavatel armeenia naistel luua toimivat naiste koostöövõrgustikku, toetada nende kodanikuaktiivsuse kasvu ning julgustada neid osalema ühiskonna elus ja (kohaliku) poliitika kujundamisel.

15.08.2014 võrdõigusvoliniku kantselei osales koos Eesti Inimõiguste Keskuse ja Eesti Puuetega Inimeste Kojaga Paide vallimäel Arvamusfestivalil Inimõiguste teemalavaga, kus arutati inimeste võrdväärsuse ja võrdsete võimlauste üle tänases Eestis.

21.08.2014 võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi esinemine Eesti NATO Ühingu ja Eesti Inimõiguste Keskuse korraldatavas suvekoolis ajaloo- ja ühiskonnnaõpetuse õpetajatele. Sepper rääkis kolitusel võrdõigusvoliniku institutsioonist ning võimalusest edendada Eestis võrdset kohtlemist.

22.08.2014 võrdõigusvoliniku kantselei nõunikud Hille Naaber ja Liivi Pehk esinesid Eesti Üliõpilaskondade Liidu suvekoolis ettekandega kaasamisest ja soolisest võrdõiguslikkusest haridusvaldkonnas.

26.08.2014 võrdõigusvoliniku kantselei koolitus Swedbanki personalitöötajatele. Koolitajateks olid võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi ja võrdõigusvoliniku nõunik Hille Naaber. Koolitusel räägiti võrdsest kohtlemisest, soolisest võrdõiguslikkusest ja diskrimineerimise vältimisest.

10.09.2014 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper esines võrdõiguslikkuse ja võrdõigusorganite töö teemalisel ümarlaual „Equality for all? National Equality Bodies and the European Parliament, engaging together to combat discrimination“ Euroopa Parlamendis. Ümarlaual arutati, millised on Euroopa Parlamendi liikmete ja liikmesriikide võrdõigusorganite eesmärgid ning prioriteedid võrdõiguslikkuse edendamisel.

24.09.2014 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales võrdõigusorganite võrgustiku Equinet koolitusel „Kuidas võidelda ahistamise, sh seksuaalse ahistamise vastu“ Varssavis, juhatades paneeli, mis keskendus võrdõigusorganite rollile ahistamise ennetamisel ja inimeste õigusteadlikkuse tõstmisel.

25.09.2014 Võrdõigusvolinik rääkis kohaliku omavalitsuse personalijuhtidele ja -spetsialistidele mõeldud personalitöö teabepäeval sellest, kuidas tagada naiste ja meeste võrdset tasustamist. Koolitus toimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

1.10.2014 Võrdõigusvoliniku nõuniku Hille Naaberi loeng soolisest võrdõiguslikkusest ja võrdsest kohtlemisest Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpilastele. Loeng toimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni” raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

3.11.2014 Võrdõigusvoliniku kantselei koolitus võrdsest kohtlemisest Eesti Töötukassa osakonnajuhtidele ja juhatuse liikmetele Padise mõisas. Koolitusel käsitleti seda, kuidas viia läbi värbamist, mis kohtleb kandidaate võrdselt. Samuti räägiti võrdse kohtlemise põhimõtte järgimise ja kollektiivi mitmekesisuse kasust. Koolitasid võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper ja jurist Siiri Grünbaum. Koolitus toimus projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni” raames, mida rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

17.-18.11.14 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales Jordaanias Ammanis toimuval kõrgetasemelisel seminaril, mille teema oli soolise võrdõiguslikkuse edendamine Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikides. Seminari keskmes oli valitsuste ja seadusloome roll soolise ebavõrdsuse vähendamisel. 18. novembril esines Sepper paneelis, mis keskendus soolise aspekti arvestamisele poliitika kujundamisel. Seminari korraldajad olid ARADO ja MENA-OECD valitsemise programm.

19.11.2014 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper osales MENA-OECD valitsemise programmi korraldatud seminaril Jordaanias Ammanis, mis käsitles avatud valitsemise panust piirkonna soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Arutati selle üle, kuivõrd on avatud valitsemise partnerluse rahvusvahelise algatusega liitunud riigid lõiminud oma eesmärkidesse ja tegevustesse soolist aspekti.

26.11.2014 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepper viis läbi koolituse Tallinna Teeninduskooli juhtkonnale ja juhtivõpetajatele. Koolitusel räägiti võrdsest kohtlemisest, soolisest võrdõiguslikkusest ja diskrimineerimise vältimisest. Koolituse korraldas Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus ning seda rahastati Norra finantsmehhanismi SIHT projektist.

27.11.2014 Võrdõigusvolinik Mari-Liis Sepperi loeng soolisest võrdõiguslikkusest ja võrdsest kohtlemisest Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse teise kursuse üliõpilastele.