Valik voliniku arvamusi

Voliniku arvamus abinõude rakendamisest erivajadustega inimeste suhtes (2017)

Voliniku arvamus põhikooli II ja III astme tehnoloogiavaldkonna ainekava(2017)

uuendamiseksVoliniku arvamus elukohajärgse põhikooli koolivormi nõuete kohta (2017)

Voliniku arvamus koolituse ruumide ligipääsetavusest (2016)

Voliniku arvamus õigusest värvata vaid ühest soost inimesi juhul, kui eriseaduses puudub vastav reservatsioon (2016)

Voliniku arvamus veendumuste tõttu diskrimineerimisest töösuhte lõpetamisel (2016)

Voliniku arvamus diskrimineerivatest töökuulutustest (2016)

Kooliõpilaste vastuvõtutingimuste sätestamine (2016)

Töövõimetuslehtede andmise korra kohta töövõimetuspensioni saavatele isikutele (2016)

Voliniku arvamus, mis puudutab vahe tegemist raviteenuse hinnastamises ja rahastamises samast juriidilisest soost isikutele ühetaolise meditsiinilise näidustuse alusel tehtud ühele ja samale meditsiinilisele toimingule sõltuvalt sellest, millisel õiguslikul alusel (nt kas sünnipäraselt või muul õiguslikul alusel) on juriidiline sooline määratlus isikule omistatud (2016)

Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaldamisest töösuhtes ohvristamise juhtumites (2015)

Seoses meeste ja naiste võrdse kohtlemisega reproduktiiv- ning seksuaaltervise alase tervishoiuteenuse pakkumisel (2015)

Seoses töövahendusportaalide praktikaga koguda ja võimaldada tööpakkujatel teostada otsinguid tööotsijate isikuga seonduvate andmete alusel (2015)

Voliniku arvamus, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaldamist seksuaalse ahistamise juhtumites (2015)

Seoses kaebusega, mis puudutab avaldajate diskrimineerimist rahvuse ja/või keeleoskuse tõttu töösuhte lõpetamisel (2015)

Voliniku arvamus, mis puudutab tööandja kohustust võimaldada oma töötajatel ühitada töö ja pereelu (2015)

Voliniku seisukoht, mis puudutab nägemispuudega inimese õigust liikuda juhtkoeraga (2015)

Seoses kaebusega, mis puudutab avaldaja diskrimineerimist tööle värbamisel vanuse tõttu (2014)

Seoses kaebusega Välisministeeriumi vastu, mis puudutab avaldaja diskrimineerimist tööle värbamisel tema rahvuse tõttu (2012)

Seoses kaebusega AS G4S Eesti vastu, mis puudutab avaldaja diskrimineerimist töö tasustamisel ning lapsehoolduspuhkuselt naasmisel kokkuleppele mittevastava töö pakkumisel (2012)