Lapsevanemaks olemine ja perekondlikud kohustused

Eesti seaduste järgi ei ole lubatud panna kedagi halvemasse olukorda seepärast, et ta kasvatab last või tema hooldada on haige, puudega või vanem perekonnaliige.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse järgi on perekond riigi erilise kaitse all.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus keelab otsesõnu ebavõrdse kohtlemise seoses

  • raseduse ja sünnitamise
  • lapsevanemaks olemise
  • perekondlike kohustustega

ning selliseid juhtumeid loetakse otseseks sooliseks diskrimineerimiseks. Otsese diskrimineerimisega on tegemist ka sellisel juhul, kui tööandja või teenuse pakkuja kohtleb naist ebasoodsamalt seoses rasedusega või kui halvem kohtlemine saab osaks lapsevanematele või hoolduskohustusega inimesele.

Näiteid otsese diskrimineerimise kohta
Raseduse tõttu ebavõrdne kohtlemine
Lapsehoolduspuhkuselt naasmine
Perekondlike kohustuste tõttu ebavõrdne kohtlemine
Perekondlike kohustuste tõttu ahistamine
Kelle poole pöörduda?