Kelle poole pöörduda?

Võrdõigusvoliniku kantseleist saab inimene abi, kui ta kahtlustab, et teda on diskrimineeritud ehk ebavõrdselt koheldud tema soo, rahvuse, rassi või nahavärvuse, vanuse, puude, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse või veendumuste tõttu.

Voliniku poole saab oma küsimusega pöörduda vabas vormis e-kirja teel aadressil info@svv.ee või kasutades meie avalduse vormi.

Kodanike vastuvõtt toimub igal kolmapäeval kell 10.00 – 14.00 aadressil Endla 10a (I korrus). Palume oma tulekust kas telefoni või kirja teel ette teada anda ning kirjeldada lühidalt oma muret.

Voliniku kantseleisse võib ka helistada ja saada tasuta õigusnõu tööpäevadel 9.00 – 17.00. Meie telefon on: 6 269 059.

Voliniku kantselei annab tasuta õiguslikku nõu inimestele, kes soovivad teada, kas neid on ebavõrdselt koheldud ja kuhu oma õiguste kaitseks pöörduda. Volinik abistab inimesi ka kaebuste ja hagide esitamisel töövaidluskomisjoni või kohtusse.

Igal inimesel on õigus pöörduda võrdse kohtlemisega seotud töövaidluse lahendamiseks ka otse töövaidluskomisjoni või kohtu poole.

Kui õigusi on rikkunud mõni avalik-õiguslikke ülesandeid täitev isik või soovitakse diskrimineerimisvaidlust lahendada lepitusmenetluse kaudu, saab pöörduda õiguskantsleri poole. Eesti Vabariigi õiguskantsler on ka lasteombudsman, kes kaitseb ja edendab laste õigusi.

Selleks, et töövaidluskomisjon või kohus saaks kannatanule välja mõista hüvitise tekitatud kahju eest, tuleks hüvitise nõue esitada kõige hiljem ühe aasta jooksul oma õiguste rikkumisest teada saamisest.

Voliniku, töövaidluskomisjoni või kohtu poole tasub pöörduda ka selleks, et mõjutada laiemalt inimeste käitumist. Kui lubamatu käitumine jääb tagajärjeta, siis kannatavad selle all eeldatavasti veel ka teised inimesed. Reageerides ebaõiglusele, teeme oma panuse, et lubamatu käitumine ei korduks.