Võrdse kohtlemise edendamine

Tööandjad, teenuste ja kaupade pakkujad ning haridusasutused peavad hoiduma diskrimineerimisest. Diskrimineerimise keelule lisaks näeb seadus ette kohustuse edendada võrdset kohtlemist. See tähendab, et seadus kohustab näiteks riigiasutusi ja tööandjaid astuma samme, et ennetada diskrimineerimist ning tagada oma tegevusalal võrdne kohtlemine.

Selleks, et aidata halvemas olukorras olevaid inimgruppe võrdsemale positsioonile, tuleb teha vahel soodustusi või kohandusi. Tegeliku võrdsuse saavutamiseks tehtud pingutused ongi võrdse kohtlemise edendamine või juristide keeles ka konkreetsemalt positiivsed erimeetmed. Näiteks puuetega inimeste võrdseks kohtlemiseks on vaja töökeskkonnas võtta kasutusele abinõusid, et nad saaksid töötada, koolitustel käia ning karjääri teha. Võrdse kohtlemise seadus kohustab tööandjat kohandama puudega töötajatele keskkonda, et saaks üldse rääkida puuetega inimeste võrdsest võimalusest tööl käia. Võrdne kohtlemine hõlmab seepärast ka põhimõtet, et ebavõrdses olukorras olevaid inimesi võib kohelda erinevalt. Ajaloolist ebavõrdsust erinevate elanikkonnagruppide vahel mitte ei või, vaid lausa peab tasandama.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus ja võrdse kohtlemise seadus kohustavadki tööandjaid, haridus- ja teadusasutusi ning riigiasutusi vähendama ühiskonnas endiselt valitsevat soolist ebavõrdsust ning edendama laiemalt võrdset kohtlemist. Nii on näiteks tööandjatel kohustus kohandada töökeskkonda ja -tingimusi selliselt, et see vastaks inimese puudest tulenevatele erivajadustele. Haridusasutused peavad aga õppetöö korraldamisel ja õpetamisel lähtuma sellest, et ei süvendataks mõne inimgrupi suhtes eelarvamuslikke hoiakuid, mis võivad viia ebavõrdse kohtlemiseni.

Et seadustel ja poliitilistel otsustel on sageli erinev mõju naistele ja meestele või erinevatele rahvastikugruppidele, tuleb enne selliste otsuste tegemist hinnata erinevate ühiskonnagruppide olukorda ning arvestada, millist mõju need otsused erinevas olukorras olevatele inimestele avaldavad. Eesmärk peab seejuures olema ebavõrdse kohtlemise ennetamine ning võrdõiguslikkuse saavutamine.