Avatud taotlusvoorude korraldamine

Avatud taotlusvoorude korraldamisel peaksid juhendid ning taotlus- ja aruandevormid olema koostatud selliselt, et need suunaksid ja aitaksid taotlejatel ja rakendajatel projektide koostamisel ja rakendamisel soolist aspekti paremini arvesse võtta.

Juhised peavad sisaldama selget sõnumit, et soolise aspekti lõimimine projekti tegevustesse on nõutav ja et see on ka üks projekti hindamise kriteerium. Soolist aspekti tuleb arvestada kõigis projekti etappides, kusjuures on eriti oluline, et soolist aspekti oleks võetud arvesse juba alates projekti planeerimise etapist, st olukorra analüüsimisest. Alles hilisemates etappides soolise aspekti juurde lisamine annab oluliselt kehvemaid lõpptulemusi.

Juhendid toetuse taotlejatele ja projektide elluviijatele peaksid sisaldama ka soolise võrdõiguslikkuse ja soolõime põhimõisteid, st tõdesid ja meeldetuletusi ning näiteid tüüpilisematest eksimustest, mida projektide kavandamise ja rakendamise protsessis soolise aspekti lõimimisel tehakse.

Näiteks tuleks tähelepanu pöörata asjaolule, et sageli peetakse ekslikult sooliselt neutraalseks projekte, mis tegelikult on n-ö soopimedad ehk neid, kus soolist aspekti ei ole osatud märgata või on see aspekt taotluslikult jäetud vaatluse alt välja. Projektid, mille tegevused on suunatud inimestele, ei ole reeglina sooliselt neutraalsed, kuna nad avaldavad mõju meeste ja naiste igapäevaelule ja see mõju võib erinevatele sugupooltele olla erinev.

Kui projekti taotluses on kirja pandud, et projekti meetmed on suunatud mõlemale sugupoolele, või et projekti sihtrühma kuuluvad nii mehed kui ka naised, või ka et mõlemal sugupoolel on juurdepääs projekti tegevustele, ei tõesta see veel seda, et projekt tegelikult edendab soolist võrdõiguslikkust. Hoolimata sellest, et projekti tegevused on suunatud kõigile, võidakse projekti tegevuste elluviimisel taastoota või süvendada olemasolevat soolist ebavõrdsust seetõttu, et ei analüüsita ja ei võeta tegevuste kavandamisel arvesse meeste ja naiste erinevaid võimalusi ning vajadusi ja erinevat lähtepositsiooni sekkumisvaldkonnas.

Näiteks kui soovitakse pakkuda ettevõtlusega alustamise koolitust mõlema soo esindajatele, tuleb koolitus teadlikult ja avalikult suunata nii meestele kui ka naistele. Sealjuures tuleb arvesse võtta, et meestel ja naistel võivad koolitusel osalemiseks olla erinevad vajadused ja võimalused ja seetõttu võib vaja olla kasutada erinevaid õppemooduleid ja metoodikaid või ka erinevaid koolituse toimumise aegu.

Näiteks väidetakse projektis, et ettevõtlusega alustamise meetmed on suunatud mõlemale sugupoolele, samas on aga pakutud tegevused suunatud ainult tehnoloogiasektori ettevõtetele, kus on hõivatud peamiselt mehed. See tingimus kitsendab meetmele juurdepääsu naistel, kes peamiselt on hõivatud teistes majandussektorites. Või väidetakse, et mõlemast soost isikutel on võrdsed võimalused osaleda projekti tegevustes, aga ürituste ajad on sellised, et naised ei saa neil osaleda, kuna täidavad hoolduskohustusi vmt.

Struktuurifondidest projektidele rahastuse taotlejatele oleks ka suureks abiks, kui avatud taotlusvoore korraldavad rakendusüksused korraldaksid infopäevade raames ka koolitusi soolise võrdõiguslikkuse ja soolõime küsimuste arvessevõtmiseks või osutaksid individuaalset nõustamist nendes küsimustes juba enne projektitaotluste esitamist.