Miks on sooline aspekt poliitika kujundamisel oluline?

Soolist aspekti arvestav poliitika tagab:

  1. Efektiivsed lahendused. Kui poliitika kujundamisel loobuda elanikkonna käsitlemisest ühetaolise grupina ning selle asemel õppida tundma nii meeste kui ka naiste spetsiifilisi vajadusi ja elukogemust, saab väärtuslikku lisainfot otsuste tegemiseks. Tulemuseks on efektiivsemad lahendused, mis vastavad sihtgruppide ootustele ja vajadustele paremini, samuti muutub poliitika kujundamine inimesekesksemaks. Efektiivsemad lahendused omakorda aitavad kokku hoida poliitika elluviimiseks kasutatavaid ressursse.
  2. Inimeste potentsiaali igakülgne rakendamine. Kui poliitiliste otsuste tegemisel mitme huvigrupiga (mehed, naised) konsulteerida ning vabaneda piiravatest soostereotüüpidest, saab inimressursse kasutada nende individuaalsete võimete kohaselt, mitte tulenevalt nende soolisest kuuluvusest.
  3. Kvaliteetsed otsused. Kui soolist aspekti otsustusprotsessides arvesse võtta, vähenevad kavandatava poliitika soovimatud tagajärjed (sh soolise ebavõrdsuse taastootmine või suurendamine) ning paraneb otsuste tegemise kvaliteet.
  4. Ressursside mõistlik kasutus. Kui kasutada soopõhiseid alusuuringuid ja analüüse, paraneb poliitiliste otsuste teadmistepõhisus ning see võimaldab poliitikameetmeid paremini ja täpsemalt sihitada ning ressursse efektiivsemalt kasutada – riiklikest ressurssidest saavad kasu need sotsiaalsed grupid, kes seda kõige rohkem vajavad. Suureneb otsustusprotsesside avatus ja läbipaistvus.
  5. Ebavõrdsuse vältimine. Kui sooline aspekt analüüsi- ja otsustusprotsessidesse lõimida, toob see naiste ja meeste ebavõrdsust puudutavad probleemid nähtavale ja aitab vältida selliste tegevuskavade ja programmide vastuvõtmist, mis taasloovad soolist diskrimineerimist ja suurendavad olemasolevat ebavõrdsust.

Kui soolist aspekti ei arvestata ning elanikkonda käsitletakse ühetaolise grupina, siis võib sooline ebavõrdsus ühiskonnas süveneda.

Näiteid soopimedatest otsustest, mis aitavad kaasa ebavõrdsuse säilitamisele või süvenemisele