Sooline aspekt projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel

Nii nagu programmide puhul, tuleb ka Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatavate projektide ettevalmistamise ja rakendamise käigus järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühissätete määrusega ja struktuurifondide määrustega kehtestatud nõudeid meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamiseks ja diskrimineerimise vältimiseks.

Seega tuleb projekti tegevusi planeerides ja rakendades hinnata kõikide tegevuste mõju meeste ja naiste igapäevaelule ning kõiki tegevusi ellu viies tuleb silmas pidada soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärki.

Projekt on kindla ajaraamistiku ja eelarve raames rakendatav tegevuste jada ühe kindla eesmärgi saavutamiseks. Soolõime strateegia rakendamine projektide ettevalmistamisel ja rakendamisel tähendab, et naiste ja meeste erinevad elukogemused, huvid ja vajadused on projekti kõigil tasanditel ja kõigis etappides võrdselt väärtustatud ja arvesse võetud. Sellega tagatakse, et projekti tegevustest saavad võrdväärselt kasu nii mehed kui ka naised.

Soolise aspekti arvessevõtmine juba probleemi analüüsimisel, mille lahendamisse soovitakse sekkuda, annab üksikasjalikumat teavet nii probleemi enda kui ka sihtgruppide vajaduste ja ootuste kohta. Näiteks võivad ühes ja samas valdkonnas olla meestel ja naistel erinevad probleemid, samuti võivad erineda ka probleemide põhjused ja nende tagajärjed.

Näiteks on uuringutest selgunud, et teismeliste tütarlaste puhul on suitsetamisega alustamise üks sagedane põhjus soov langetada kaalu, noormeestel aga soov näida täiskasvanum. Neid erinevusi tuleb arvesse võtta, kui kavandatakse projekte, et parandada noormeeste ja tütarlaste tervisekäitumist.

Soo, aga ka muude tunnuste kaupa esitatud statistika ja soopõhised uurimused (soosotsioloogia või muu valdkonna soouurimused) pakuvad üksikasjalisemat informatsiooni projekti sihtrühmade vajaduste, probleemide ning ootuste kohta. Tänu paremale ülevaatele tegelikust olukorrast on võimalik planeerida tegevusi, mis on sihtrühmade erinevate vajadustega paremini vastavuses ja parandada seeläbi projekti tegevuste efektiivsust.

Projekti, millesse on lõimitud sooline aspekt, iseloomustab see, et

  • olukorra analüüsis kasutatakse soo järgi eristatud statistikat ja uuringuid;
  • sugude kaupa on määratletud sihtgrupid ja kasusaajad;
  • projektil on rakendusplaan, mis sisaldab soolise võrdõiguslikkuse eesmärke;
  • projekti tiim on sooliselt tasakaalustatud;
  • seire ja aruandlussüsteemis kogutakse andmeid sugude kaupa ja kasutatakse sootundlikke indikaatoreid;
  • projekti tulemuste analüüsimisel kasutatakse sootundliku eelarvestamise meetodit.