Kaksikstrateegia

Soolise võrdõiguslikkuse edendamisel rakendatakse kahte teineteist toetavat strateegiat:

  1. meeste ja naiste võrdsuse saavutamine otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele suunatud tegevuste kaudu,
  2. soolise aspekti lõimimine kõikidesse teistesse tegevustesse.

Sellist lähenemist tuleb kasutada ka struktuurifondidest rahastatavate projektitegevuste puhul.

 

Meeste ja naiste võrdsuse edendamine projektides toimub kahel viisil.

1. Viies ellu spetsiaalseid projekte, mis on otseselt suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele.

Näide. Projektid, mis on suunatud soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse parandamisele ja hoiakute muutmisele, nagu näiteks iganenud soostereotüüpide kummutamine (vt www.stereotyyp.ee); projektid, mis on suunatud soolise segregatsiooni vähendamisele tööturul – naiste suunamine nn traditsioonilistele meeste erialadele ja vastupidi, naiste karjääri edendamine vmt.

2. Soolise aspekti arvestamise ja soolise võrdsuse eesmärkide lõimimise kaudu projektidesse, mille otsene eesmärk ei ole soolise võrdõiguslikkuse edendamine.

Näiteks kohaliku elu arendamisele suunatud projektides selgitatakse välja, kuidas mehed ja naised tajuvad turvalisust linnaruumis (näiteks linnaparkides) ja kuidas nad kasutavad linnaruumi (nt parke). Kui tihti ja mis otstarbel nad parkides käivad, mis neid häirib, mis meeldib jmt. Seda informatsiooni kasutatakse avaliku ruumi planeerimisel, et tagada nii meeste kui ka naiste vajadustega arvestamine.

Näiteks noorte tööhõive suurendamisele suunatud projektid, milles võetakse arvesse nii noorte meeste kui ka noorte naiste erinevaid elukogemusi, võimalusi ja vajadusi.

Millist tüüpi sekkumist neist kahest eelistada, sõltub eelkõige:

  • meeste ja naiste tegelikust olukorrast valdkonnas, millesse soovitakse sekkuda;
  • projekti eesmärgist;
  • tegevusvaldkonna iseloomust.

Projektides, mille sihtgrupp on inimesed ja mille otsene eesmärk ei ole alaesindatud või ebasoodsamas olukorras oleva soogrupi võimaluste avardamine või parandamine (nn otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele suunatud projektid), tuleb kindlustada, et projekti tegevuste kavandamisel ja elluviimisel võetaks arvesse nii meeste kui ka naiste erinevaid võimalusi, vajadusi, huve ja elukogemusi ning tagataks võrdväärne kasu nii meestele kui ka naistele (nn soolõime strateegia rakendamine projektides). Soolise aspektiga tuleb arvestada kõigil projekti tasanditel ja kõikides etappides.