Sihtgruppide valik

Sihtgruppide valikul tuleks analüüsida, millised on sugudevahelised erinevused sihtrühmas seoses projekti tegevusega seotud vajaduste, võimaluste, probleemide, elu-olu ning ootustega. Samuti tuleks püüelda sihtgrupi soolise tasakaalustatuse poole. See tingimus ei kehti projektide puhul, mis on otseselt suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ehk ebasoodsamas olukorras oleva soogrupi olukorra parandamisele, kus sihtgrupp koosneb kas ainult meestest või ainult naistest. Tegevuste suunamine ainult ühele soogrupile peab aga olema põhjendatud ja tuginema kas soo alusel esitatud statistikale või vastava valdkonna uuringute tulemustele.

Näiteks kui soovitakse pakkuda juhtimis- või majandusalast koolitust mõlema soo esindajatele, tuleb koolitus teadlikult ja avalikult mõlemale soole suunata, sealjuures arvesse võttes, et meeste ja naiste osalemist võivad mõjutada erinevad tegurid.

Kui projekti plaan sisaldab ainult naistele või ainult meestele suunatud meetmeid, tuleb plaanis seda ka põhjendada. Kindlasti tuleb veenduda, et ühe soogrupi eelistamine tegevuste sihtgrupina ei tuleneks ühiskonnas kehtivatest stereotüüpsetest ootustest meeste ja naiste käitumisele ja valikutele.

Näiteks olles kammitsetud traditsioonilistest stereotüüpidest, võidakse ümberõpet kavandades naistele mitte pakkuda võimalust omandada oskusi nendel erialadel, mida traditsiooniliselt on peetud meeste erialadeks ja vastupidi. Näiteks huviringide kavandamisel nähakse tehniliste alade sihtgrupina ainult mehi ja kokanduskursuste sihtgrupina ainult naisi.

Alameesmärgina tuleks kindlasti kontrollida, kas kavandatavad tegevused ja nende tegemise viisid, ning see, kuidas on kavas info tegevuste kohta viia sihtgruppideni, oleks sobiv nii sihtgrupis esindatud meestele kui ka naistele.

Iga projekti põhinõue on, et projekti sihtrühmade soolist koosseisu tuleb uurida ning naisi ja mehi tuleb kaasata projekti tegevuste planeerimisse tasakaalustatult. Kui projekti sihtrühma kohta ei ole võimalik esitada informatsiooni sugude kaupa, tuleb seda põhjendada.

Juhul kui sihtrühmas ei uurita erinevusi meeste ja naiste osalemise võimalustes ja vajadustes, siis on suur risk, et meetmed ei vasta eri soogruppide võimalustele ja vajadustele ning meetme efektiivsus kannatab. Samuti on oht, et tahtmatult ehk teadmatusest viiakse projekti tegevusi ellu viisil, mis kas kinnistavad või suurendavad ühiskonnas esinevaid soolisi lõhesid.

Näide. Projekti taotluses tuleb vastata küsimusele, kuidas võetakse soolist aspekti arvesse sihtgrupi vajaduste hindamisel. Paljudes taotlustes on sellele küsimusele vastatud, et projekt kohtleb kõiki osalejaid võrdselt või et projekt pakub kõikidele osalejatele võrdset ligipääsu ja õigust projektis osaleda. Tuleb meeles pidada, et ebavõrdses olukorras olevate sihtgruppide võrdne kohtlemine ei taga ebavõrdsuse vähendamist, vaid säilitab sama ebavõrdsuse olukorra.

Meeste ja naiste võrdsema osaluse saavutamiseks tuleb panustada rohkem ressursse alaesindatud sugupoole kaasamisse ja võtta arvesse eri soogruppide erinevaid võimalusi ja vajadusi. Tihti esitatakse taotlustes andmeid meeste ja naiste tasakaalu kohta sihtrühmas, mis aga ei põhine olukorra soolisel analüüsil või soolisel statistikal.