Ettevalmistus ja planeerimine

Arengukavade ja programmide koostamise ettevalmistamisel tuleb ühe tegevusena kavandada töörühma(de) koosseis(ud) ja koostada huvigruppide kaasamiseks kava.

Sooline tasakaal töögruppides ja administreerivates organites suurendab huvigruppide (meeste ja naiste) usaldust poliitikakujundajate vastu. Kavandades huvigruppide kaasamise kava, tuleks jälgida, et töögruppides oleks kaasatud mõlemast soost huvigruppide esindajaid võimalikult võrdselt. Töögruppidesse tuleks kaasata ka konkreetses valdkonnas tegutsevate nais- ja meesorganisatsioonide esindajaid ning soolise võrdõiguslikkuse eksperte. Seda tuleb teha eriti juhtudel, kus ühe soogrupi esindatus konkreetses valdkonnas on oluliselt väiksem kui teise soogrupi esindatus ning tähelepanu tuleks pöörata vähem esindatud soogrupi esindajate kaasamisele ja nende arvamuse arvestamisele.

Näitena võib tuua ettevõtlusvaldkonna, kus naisettevõtjate osakaal on oluliselt väiksem ja kus poliitikavaldkondade kujundamisel oleks eriti oluline jälgida, et naisettevõtjad oleksid ettevõtluspoliitika kujundamise protsessi kaasatud ja nende arvamust võetaks ka arvesse. Samuti on oluline näiteks meeste, sh isade õiguste eest seisvate organisatsioonide kaasamine sotsiaal- ja perepoliitika kujundamisse jmt.

 

Arengukavade ja programmide koostamisse, rakendamisse ja seiresse kaasatud juhtkomisjonide ja töögruppide liikmetel ning rakendusasutuste ja rakendusüksuste koordinaatoritel peavad olema laialdased teadmised soolise võrdõiguslikkuse põhimõistetest, soolise võrdõiguslikkuse edendamise strateegiatest ja eesmärkidest nii Euroopa Liidu kui ka Eesti tasandil, samuti teadmised soolise aspekti lõimimise erinevatest meetoditest.