Rakendamine ja seire

Kõik meetmete rakendajatele suunatud dokumendid ja juhendmaterjalid peavad sisaldama selgeid juhiseid ja nõudmisi selle kohta, kuidas võtta arvesse soolist aspekti meetme tegevuste rakendamise, seire ja hindamise käigus. Soolise võrdõiguslikkuse edendamise põhimõtted peavad olema kirjeldatud toetuse andmise tingimuste kõigi asjakohaste peatükkide ja teemade juures. Soolise aspekti lõimimine struktuurivahenditest rahastatavate meetmete ja meetme tegevuste elluviimise kõikidesse etappidesse on kohustuslik ja see tuleb meetmete rakendajatele suunatud juhistes konkreetse kohustusena ka sätestada ning aruandluses selle kohustuse täitmist kajastada.

Näiteks on ESF programmperioodi 2007–2013 prioriteetsete suundade „Elukestev õpe” ning „Pikk ja kvaliteetne tööelu” raames programmide rakendajatele suunatud juhendmaterjalis toodud välja kohustus järgida programmi rakendamise käigus soolise võrdõiguslikkuse edendamise põhimõtet.

Programmi aruandes esitatakse erinevaid andmeid programmis osalenud isikute kohta, kusjuures naiste osalusprotsent tuuakse eraldi välja. Samuti sisaldab aruanne andmeid programmi positiivse mõju kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamisele.

Et meetme rakendamine oleks edukas, peavad rakendajad olema teadlikud soolise ebavõrdsusega seotud probleemidest või peavad kaasama soolise võrdõiguslikkuse eksperdid meetme tegevuste rakendamisel.

Hangete korraldamisel on pakkuja valimisel oluline valikukriteerium ka pakkuja teadlikkus soolisest võrdõiguslikkusest.

Meetme tegevuste rakendamise eelarve peaks sisaldama vahendeid, et tegevuste elluviijaid soolõime rakendamise küsimustes koolitada või soolise võrdõiguslikkuse ekspertidelt teenust sisse osta.

Arengukava rakendusplaani täitmise ülevaade peab mh kajastama ülevaadet soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks elluviidud tegevustest ja nende tulemuslikkusest.

Seirekomisjonidel on oluline roll soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamisel. Nende koosseisu peavad kuuluma ka institutsioonid, kes vastutavad soolise võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimise vältimise edendamise eest.  Tuleb tagada, et soolise võrdõiguslikkuse edendamise küsimusi käsitletaks  seirekomisjonide koosolekutel regulaarselt ja võrdväärselt teiste päevakorras olevate küsimustega ja et tagasiside nendes küsimustes oleks kajastatud seirearuannetes.