Toetuse andmise ja kasutamise seire

Seire on toetuse andmise ja kasutamise ning selle tulemuslikkuse jälgimise pidev protsess. Seire eesmärk on tagada, et toetust kasutataks parimal viisil ja toetusega planeeritud tulemused saavutataks. Seirega kogutakse kvantitatiivset ja kvalitatiivset infot, mis aitab näha, kuidas on toetuse andmisel ja kasutamisel liigutud seatud eesmärkide suunas, sh läbivate teemade eesmärkide – nagu meeste ja naiste võrdsus – suunas. Seire osutab võimalike tegevuste sisu või teostamisviisi muutmise vajadustele.

Toetuse seire algab toetuse andmise tingimuste kinnitamisest ning igal aastal antakse tegevuste edenemise kohta aru rakenduskava seirearuannetes.
Vastavalt Euroopa Liidu struktuurifondide ühissätete määrusele antakse 2017. aasta seirearuannetes ja lõpparuandes ka hinnang soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja võrdsele kohtlemisele suunatud meetmete rakendamisele.

Rakenduskava ja valdkondlike seirekomisjonide koosseisu peaksid kindlasti kuuluma ka soolise võrdõiguslikkuse organid ja eksperdid. Võrdõiguslikkuse organite ja ekspertide kaasamise nõue on sätestatud ka ühissätete määruse artiklis 5.

Soolõime rakendamise kajastamine seirearuannetes

Seirearuannetes annab toetuse saaja ülevaate toetatud tegevuste elluviimisest, eelarve järgimisest ja eesmärkide saavutamise tasemest, sh soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi saavutamise tegevustest, saavutamise tasemest ja kuludest.

Läbivatesse teemadesse – nagu meeste ja naiste võrdsus – panustamist jälgitakse kõigis seire protsessi etappides ja kõigil tasanditel samade tunnuste alusel kui toetatud tegevuste peamistesse eesmärkidesse panustamist.

Sisu- ja kuluaruannetes peaks olema ka informatsioon otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele suunatud tegevuste ning soolõime strateegia rakendamise ja kulude kohta. Aruandevormid peaksid sisaldama nii soopõhist statistikat projektis osalejate ja sihtgruppide kohta kui ka vabas vormis informatsiooni selle kohta, milliseid soolõime tegevusi on projekt hõlmanud ja millist mõju on toetatud tegevused avaldanud meeste ja naiste igapäevaelule.

Mõju puudumist või negatiivset mõju tuleks seirearuannetes samuti kirjeldada ja selgitada, mida on ette võetud, et negatiivset mõju vähendada. Kuluaruannetes tuleks eraldi näidata soolõime strateegia rakendamise ning halvemas olukorras oleva sugupoole olukorra parandamise tegevuste kulud.