Abistavad küsimused soolise mõju hindamisel

Üldised küsimused

  • Kas ettepanek aitab kaasa meeste ja naiste võrdsuse saavutamisele?
  • Kas mehi ja naisi koheldakse ettepanekus võrdselt?
  • Kas meeste ja naiste erinevad vajadused ja kogemused on arvesse võetud?
  • Kas on vaja kavandada meetmeid, et parandada halvemas olukorras oleva soogrupi olukorda?
  • Kas kavandataval ettepanekul on pikas perspektiivis mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähenemisele?

Majanduslik olukord

  • Kas ettepanek avaldab meeste ja naiste majanduslikule olukorrale erinevat mõju?
  • Milline on otsuse mõju meeste ja naiste töötasudele, maksukoormusele, sissetulekutega seotud hüvitiste määrale jmt?
  • Kas majanduskasv või -langus võib avaldada olulist mõju ühele sugupoolele?

Otsustustasand

  • Kas ettepanekul on erinev mõju meeste ja naiste võimalustele olla kaasatud ja mõjutada otsuseid?
  • Kas ettepanek parandab meeste ja naiste võimalusi olla võrdselt kaasatud otsuste tegemisse kõigis eluvaldkondades?

Tööelu

  • Kas ettepanek mõjutab erinevalt meeste ja naiste positsiooni tööturul?
  • Kas ettepanekul on erinev mõju meeste ja naiste tööhõivele, töötingimustele, töötasule? Kas ettepanekul on erinev mõju sektoritele, kus enamik töötajaid on mehed või kus enamik töötajaid on naised jmt?
  • Kas on vaja erimeetmeid, et kindlustada meeste või naiste positsiooni tööturul? Näiteks, kas on vaja kavandada meetmeid ühe soogrupi karjäärivõimaluste parandamiseks?
  • Kas ettepanek suurendab või vähendab tööalast soolist segregatsiooni?
  • Kas ettepanek aitab kaasa töö- ja pereelu ühitamisele?

Ettevõtlus ja tööstus

  • Kas ettepanekul on erinev mõju nende tegevusvaldkondade ettevõtetele, kus töötavad peamiselt naised ja nende tegevusvaldkondade ettevõtetele, kus töötavad peamiselt mehed või erineva suurusega ettevõtetele?
  • Kas ettepanek vähendab ühest või teisest soost isikute võimalusi tegeleda ettevõtlusega?
  • Kas on vaja kavandada erimeetmeid naisettevõtluse toetamiseks?

Haridus

  • Kas ettepanek toetab mõlema soogrupi võimalusi hariduse omandamisel? Kas ettepanek toetab nii meeste kui ka naiste tööalast karjääri?
  • Kas on vaja erimeetmeid, et toetada ühe või teise soogrupi hariduse omandamise võimalusi?
  • Kas on vaja erimeetmeid, et leevendada soolist segregatsiooni hariduses?

Vanemlus

  • Kas ettepanek aitab kaasa hoolduskohustuse ja vanemapuhkuse võrdsemale jaotusele meeste ja naiste vahel?
  • Kas ettepanek mõjutab erinevalt lapsega koos- ja lahuselavaid vanemaid?
  • Kas on vaja erimeetmeid isaduse toetamiseks?

Avalikud teenused

  • Kas pakutavad avalikud teenused vastavad nii meeste kui ka naiste vajadustele?
  • Kas on vaja erilahendusi, et tagada teenuste ja toetuste vastavus meeste ja naiste erinevatele vajadustele?

Tervis ja heaolu

  • Kas ettepanekul on erinev mõju meeste ja naiste füüsilisele või vaimsele tervisele ja tervishoiuteenustele juurdepääsule?
  • Kas ettepanek võtab arvesse naiste ja meeste tervise ja heaolu riskitegurite erinevusi?
  • Kas ettepanek aitab vähendada ebavõrdsusi meeste ja naiste tervise seisundites?

Turvalisus

  • Kas ettepanek avaldab erinevat mõju turvatundele, mida tajuvad naised ja mida mehed?
  • Kas ettepanekus on arvesse võetud meeste ja naiste erinevaid turvalisuse riske tööl, kodus ja vaba aja veetmisel?
  • Kas on vaja erimeetmeid, et vähendada naistevastast vägivalda?

Ümbritsev keskkond ja elamistingimused

  • Kas ettepanek avaldab meeste ja naiste igapäevaelu tingimustele erinevat mõju?
  • Kas ettepanekus on arvesse võetud mõlema soogrupi erinevaid vajadusi. Näiteks transpordi ja avaliku ruumi planeerimisel ja neile juurdepääsude loomisel?

Vaba aeg

  • Kas ettepanek aitab edendada nii meeste kui ka naiste vaba aja veetmise ja hobidega tegelemise võimalusi?
  • Kas ettepanek toetab võrdselt kultuuri- ja sporditeenuseid, mida kasutavad mehed ja mida kasutavad naised?

 

Loe lisaks: Gender Glasses in use. A handbook in support of the government ministries’ gender equality work. Finnish Ministry of Social Affairs and Health 2013.