Soolõime strateegia rakendamine Belgias

Belgias võeti 2007. aastal vastu seadus, milles on sätestatud kohustus lõimida sooline aspekt riigi kõikidesse poliitikavaldkondadesse, meetmetesse, eelarvete koostamisse ja rakendamisse, eesmärgiga edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust.

Iga ministeeriumi ja avaliku sektori asutuse eelarve eelnõu seletuskiri peab sisaldama kulude kirjeldust meetmete kohta, mille peamine eesmärk on meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamine. Seaduse kohaselt peab iga minister tegema järelevalvet ja vastutama soolise aspekti lõimimise eest kõikidesse poliitikavaldkondadesse, meetmetesse ja tegevustesse oma vastutusalas.

Näiteks kaitseministeeriumi strateegiliste dokumentide koostamise juhendis on öeldud, et iga poliitika ja meetme puhul, mis välja töötatakse, pööratakse erilist tähelepanu selle poliitika või meetme rakendamise võimalikele mõjudele meeste ja naiste võrdõiguslikkusele. Sel eesmärgil võetakse tarvitusele asjakohased indikaatorid, mis võimaldavad muuhulgas mõõta soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamise tulemusi.

Seaduses on ka selgelt sätestatud, et statistika, mida ministeeriumid ja avaliku sektori asutused oma tegevusvaldkondade kohta koguvad ja tellivad, peab olema esitatud sugude kaupa ja et asjakohastel juhtudel tuleb indikaatorid esitada meeste ja naiste kohta eraldi.

Loe lisa siit.