Soolõime rakendamise meetodid ja vahendid

Soolõime rakendamise meetodid jagatakse kolme gruppi:

  1. analüütilised meetodid;
  2. koolitamine;
  3. kaasamine ja konsulteerimine.

Poliitika kujundamise eri etappidel on sobiv kasutada erinevaid soolõime meetodeid ja vahendeid. Ettevalmistusprotsessis on oluline pöörata tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse ja soolõime rakendamise teadmiste täiendamisele ja teha SWOT-analüüse. Olukorra välja selgitamisel ja analüüsimisel tuleb kasutada statistikat, uuringuid ja analüüse, sh kuluanalüüse sugude kaupa. Otsustusprotsessis tuleb kasutada soolise mõju hindamist ja konsulteerimist ning tulemuste hindamisel on abiks nii soopõhine statistika ja soopõhised uuringud, sootundliku eelarvestamise meetod kui ka asjakohased tulemusindikaatorid.