Üldharidus

Üldhariduse teemalehe eesmärk on avada aktuaalsemad hariduse ja soolise võrdõiguslikkuse teema  kokkupuutevaldkonnad, anda ülevaade hariduses soolise võrdsuse saavutamiseks püstitatud eesmärkidest  ning olla teejuhiks probleeme avavate/selgitavate  allikate ja erinevate institutsioonide poolt avaldatud publikatsioonide juurde.
Teiseks eesmärgiks on toetada soolise võrdõiguslikkuse seaduses kehtestatud normide täitmist.

Teemaleht on eelkõige suunatud seadusloojatele, poliitika väljatöötajatele, haridusametnikele ja  koolijuhtidele.

Teemalehes käsitletakse järgmisi küsimusi:
• millised on soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid üldharidusvaldkonnas;
• kuidas sooaspekti arvestamine toetab Eesti haridussuundumusi ja aitab  kaasa poiste ja tüdrukute võrdse kohtlemise põhimõtte elluviimisele;
• mida tuleb silmas pidada haridusvaldkonda puudutavate  andmete kogumisel, õigusaktide ja poliitikate väljatöötamisel ja ellurakendamisel ja
• tutvustatakse rahvusvahelist  kogemust, mis aitab eesmärgipäraselt  ja järjepidevalt  liikuda sooliselt tasakaalustatuma ühiskonna poole.

 

Loe edasi teemalehest: Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas I. Üldharidus.